کانال تعالی فرهنگ

این کانال با هدف ارتقای فرهنگ و تقویت و توسعه فعالیت های فرهنگی اجتماعی تربیت معلم کشور و انعکاس اخبار و گزارشهای فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور تشکیل گردیده است عضویت در این کانل هیچ محدودیتی ندارد.

آدرس کانال تعالی فرهنگ

شرکت در جشنواره بیست و هشتم

جهت شرکت در بیست و هشتمین جشنواره فرهنگی اجتماعی دانشجویان وارد سامانه شده و مراحل ثبت نام خود را دنبال نمایید

صفحه ورود به سامانه

پیام جشنواره بیست و هشتمین

دانشجو معلمان در مرحله استانی و کشوری جشنواره حداکثر در دو رشته (یک انفرادی و یک گروهی) می توانند شرکت کنند رشته های گروهی شامل تواشیح سرود تئاتر صحنه ای و عروسکی و فعالیت های اجتماعی می باشد